جایابی منابع تولید پراکنده ، خازن ، ادوات FACTS

دانلود شبیه سازی و ترجمه مقالات جایابی بهینه منابع تولید پراکنده با الگوریتم ژنتیک ، جایابی خازن ، جایابی ادوات FACTS، الگوریتم ژنتیک ، PSO