شبیه سازی و ترجمه مقاله مساله ی در مدار قرار گرفتن واحدها به صورت چند هدفه

200px-elsevier-svg
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
14
نشریه :
ELSEVIER
تعداد رفرنس ها :
38
درس های مرتبط :
بهره برداری از سیستم های قدرت - بازار برق - شبکه های هوشمند
شبیه سازی :
در حال حاضر انجام نشده. اما می توانید سفارش دهید تا برای شما انجام داده شود.
کلمات کلیدی :
در مدار قرار گرفتن واحد ها ، مساله ی تولید ، سیستم قدرت ، عدم دسترسی ، الگوزیتم ژنتیک ، مساله ی بهینه سازی چند هدفه
عنوان فارسی :

مساله ی در مدار قرار گرفتن واحدها به صورت چند هدفه با معرفی روشی برای ارزیابی احتمالی تولید ظرفیت های دسترس پذیری

عنوان انگلیسی :

Multi-objectiveunitcommitmentwithintroductionofamethodology for probabilisticassessmentofgeneratingcapacitiesavailability

وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 14

نشریه : ELSEVIER

تعداد رفرنس ها : 38

درس های مرتبط : بهره برداری از سیستم های قدرت - بازار برق - شبکه های هوشمند

شبیه سازی : در حال حاضر انجام نشده. اما می توانید سفارش دهید تا برای شما انجام داده شود.

کلمات کلیدی : در مدار قرار گرفتن واحد ها ، مساله ی تولید ، سیستم قدرت ، عدم دسترسی ، الگوزیتم ژنتیک ، مساله ی بهینه سازی چند هدفه

عنوان فارسی : مساله ی در مدار قرار گرفتن واحدها به صورت چند هدفه با معرفی روشی برای ارزیابی احتمالی تولید ظرفیت های دسترس پذیری

عنوان انگلیسی : Multi-objectiveunitcommitmentwithintroductionofamethodology for probabilisticassessmentofgeneratingcapacitiesavailabilityفهرست مطالب
1- مقدمه 2- قابلیت اطمینان سیستم قدرت 3- مساله ی در مدار قرار گرفتن واحد ها به صورت چند هدفه 4- فرمولبندی مساله 5- حل مساله 6- نتایج و تحلیل ها 7- نتیجه گیری

چکیده انگلیسی
ABSTRACT-The goaloftheshort-termunitcommitmentistheminimizationofthetotaloperationcostwhile satisfying allunitandsystemconstraints.Oneofthemainissueswhilesolvingtheunitcommitment optimization problemistheplanningofthecapacityreservesofthepowersystem.Inordertoaddress this issue,adynamicmethodforprobabilisticassessmentofgenerationunavailabilityisproposedwithin this paper.Themainhighlightfeatureofthismethodisthatithasthecapacitytoaccountforthe unavailabilityimplicationsofthegeneratingunitstates,beingcommittedordecommittedaswellas their start-upcharacteristics.Thisallowsmorecomprehensivehour-to-hourschedulinganalysesfrom the aspectofprobabilisticunavailabilityassessment.Thegeneratingcapacitiesunavailabilityis designated astherelevantunavailabilitymeasureregardingthepowersupplytoloads.Theunit commitment problemisdevelopedasamulti-objectiveoptimizationproblem.Twoobjectivefunctions are considered:thetotaloperatingcostofthegeneratingcapacitiesasoneandgeneratingcapacities unavailabilityastheotherobjectivefunction.Animprovedhybridgeneticalgorithmisappliedfor solving theproblem.Atestpowersystemisusedasacasestudy.Theobtainedresultsindicatetheneed and benefits ofmoredetailedmodellingofthepowergenerationavailability.

چکیده فارسی
هدف از مساله ی در مدار قرار گرفتن واحد ها به صورت ترم-کوتاه ، حداقل سازی هزینه ی عملکرد کلی می باشد که این حداقل سازی در پرتو ارضای تمام محدودیت های سیستم می باشد. یکی از مسائل عمده ای در حین مساله ی بهینه سازی در واحد قرار گرفتن واحد ها در مدار با آن برخورد می کنیم ، برنامه ریزی رزرو برای سیستم قدرت می باشد. به منظور مشخص سازی و شناسایی این موضوع یک روش دینامیکی برای برای ارزیابی احتمالی تولید عدم دسترسی در این مقاله پیشنهاد شده است. بارز ترین خصوصیت این روش ظرفیت حسابرسی برای مفهوم عدم دسترسی برای تولید حالات مربوط به واحد ها ، هماهنگی واحد ها و عدم واحد هماهنگی همچون مشخصات راه اندازی آن می باشد. این مهم همچنین این اجازه را برای ما صادر می سازد که یک آنالیزی در زمانبندی ساعت به ساعت و به صورت وسیع برای جنبه ی ارزیابی احتمالی عدم دسترسی واحد ها ارایه کنیم.تولید ظرفیت هایی با عدم دسترسی به واحد ها بر اساس اندازه ی عدم دسترسی مربوطه ، طراحی می گردند و بر همین اساس توان تولیدی برای بارها تنظیم می گردد.مساله ی در مدار قرار گرفتن واحد ها با استفاده از یک تابع چند هدفه برای بهینه سازی ، ارتقا داده شده است. دو تابع هدف به کار برده شده برای مساله ی در مدار قرار گرفتن واحد ها به صورت زیر می باشند: 1- هزینه ی عملکرد کلی برای تولید ظرفیت ها 2- تولید ظرفیت های عدم دسترسی واحد ها یک الگوریتم ژنتیک ترکیبی بهبود یافته برای حل مساله ی مدار قرار گرفتن واحد ها به کار برده شده است. یک سیستم قدرت آزمایشی نیز تحت عنوان حالت مورد مطالعه به کار گرفته شده است. نتایج به دست آمده حاکی از نیاز سیستم قدرت به مدلسازی دسترسی به تولید توان با جزییات بیشتر و همچنین مزایای این روش می باشد.


مشارکت واحدها

برنامه ریزی مشارکت واحدها یا همان مسئله ی UNIT-COMMITMENT در برنامه ریزی اقتصادی سیستم های قدرت بسیار ضروری است. بعد از پخش بار اقتصادی در هر ساعت از شبانه روزی (البته در کشور ما هر 15 دقیقه) باید برای کل 24 ساعت ورود و خروج واحدها و میزان تولید آنها برنامه ریزی شود. در این مقاله مساله ی در مدار قرار گرفتن نیروگاه ها به صورت چند هدفه با معرفی روشی برای ارزیابی احتمالی تولید ظرفیت های دسترس پذیری صورت گرفته است.

برنامه ریزی مشارکت واحدها
مشارکت واحدها

در این مقاله مسایل و معضلات مربوط به مساله ی در مدار قرار گرفتن واحد ها مورد مطالعه قرار داده شده که این مهم با در نظر گرفتن پروفایل عدم دسترسی ظرفیت های تولیدی بر روی یک سیستم قدرت مخصوص صورت پذیرفته است. یک روش جدید برای ارزیابی احتمالاتی ظرفیت های تولیدی در دسترس و تلفیق آن با مساله ی در مدار قرار گرفتن پیشنهاد شده و مساله ی در مدار قرار گرفتن واحد ها بستگی به اقدام مناسب از سوی برنامه ریزی مطلوب ظرفیت های تولیدی داشته است. این مقاله یک روش ارزیابی عدم دسترسی احتمالاتی به عنوان تابعی از برنامه ریزی مساله ی در مدار قرار گرفتن واحد ها را بیان کرده که این برنامه ریزی ذاتا به صورت دینامیکی می باشد.

محصولات مشابه

شبیه سازی unit commitment با روش برنامه ریزی پویا

شبیه سازی پخش بار اقتصادی با در نظر گرفتن تلفات و بدون آن

محتوی بسته : فایل ورد (WORD) ترجمه مقاله PDF مقاله انگلیسی

تومان ۲۵,۰۰۰

دیدگاهها

ارسال دیدگاه

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.