شبیه سازی کوره های قوس الکتریکی

aa

مدلسازی بار کوره های قوس الکتریکی

خاموشی انرژی الکتریکی می تواند خسارت های مالی سنگینی بر روی بسیاری از کارخانه ها نطیر کارخانه های تولید فولاد برساند. کوره قوس الکتریکی ، کوره ای است که مواد با استفاده از یک قوس الکتریکی گرم می شوند. در برخی کوره ها دما حتی به 3000 درجه سانتی گراد می رسد. در سیستم های الکتریکی حضور کوره های قوس الکتریکی باعث افت کیفیت توان می شود. لذا این کوره ها باید به صورت مجزا مورد بررسی قرار گیرند. در مطالعات امروزی و در بسیاری از مقالات نیز کوره های قوس الکتریکی مدلسازی شده و سپس با استفاده از کنترل جریان یا ولتاژ سعی بر بهبود کیفیت توان شده است. در این محصول نیز شبیه سازی کوره های قوس الکتریکی در سیمولینک متلب انجام شده که شکل زیر نشان دهنده ی آن است:

کوره قوس الکتریکی
کوره قوس الکتریکی

در این شبیه سازی 3 کوره قوس الکتریکی در نظر گرفته شده است. شکل زیر نمودار جریان – ولتاژ این کوره ها را نشان می دهد:

کوره قوس الکتریکی
کوره قوس الکتریکی

حال اگر از کنترل ولتاژ و یا جریان در این کوره ها استفاده نشود در اینصورت نمودار ولتاژ در باس اتصالی این کوره ها به شبکه به صورت زیر خواهد شد و همانطور که می بینیم از حالت سینوسی خارج می گردد:

کوره قوس الکتریکی
کوره قوس الکتریکی

اما در صورت حضور کنترل ولتاژ یا جریان شکل موج ولتاژ به صورت سینوسی شده و بهبود کیفیت توان حاصل خواهد شد. شکل زیر نیز حضور کنترل ولتاژ در کوره های قوس الکتریکی و ولتاژ باس متصل شده را نشان می دهد:

کوره های قوس الکتریکی
کوره های قوس الکتریکی

همانگونه که مشاهده می کنیم کیفیت ولتاژ بهبود یافته و شکل سینوسی به خود گرفته است.

در کل این محصول فایل شبیه سازی کوره های قوس الکتریکی در سیمولینک متلب بوده و از طرفی دارای 3 مقاله است که تقریبا شبیه سازی های آن ها را در بر می گیرد. در کل برای تمام مقالات مربوط به کوره های قوس الکتریکی می توان از این شبیه سازی استفاده نمود و صرفا با تغییرات کوچک شبیه سازی را کامل انجام داد.

محصولات مشابه

شبیه سازی مقاله بهبود کیفیت توان سیستم توزیع توسط D-STATCOM

محتوی بسته : فایل شبیه سازی کوره های قوس الکتریکی در سیمولینک متلب 3 مقاله مشابه با شبیه سازی انجام شده

تومان ۱۳,۰۰۰

دیدگاهها

ارسال دیدگاه

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.