شبیه سازی تخصیص بهینه حداکثر نفوذ منابع تولید پراکنده DG ممکن در شبکه توزیع

200px-elsevier-svg
سال انتشار :
2010
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
7
نشریه :
ELSEVIER
تعداد رفرنس ها :
16
درس های مرتبط :
انرژی نو ، توزیع انرژی
شبیه سازی :
در حال حاضر انجام نشده. اما می توانید سفارش دهید تا برای شما انجام داده شود.
کلمات کلیدی :
عنوان فارسی :

تخصیص بهینه حداکثر نفوذ منابع تولید پراکنده ممکن در شبکه توزیع

عنوان انگلیسی :

Optimum allocation of the maximum possible distributed generation penetration in a distribution network

وضعیت ترجمه :

سال انتشار : 2010

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7

نشریه : ELSEVIER

تعداد رفرنس ها : 16

درس های مرتبط : انرژی نو ، توزیع انرژی

شبیه سازی : در حال حاضر انجام نشده. اما می توانید سفارش دهید تا برای شما انجام داده شود.

کلمات کلیدی :

عنوان فارسی : تخصیص بهینه حداکثر نفوذ منابع تولید پراکنده ممکن در شبکه توزیع

عنوان انگلیسی : Optimum allocation of the maximum possible distributed generation penetration in a distribution networkفهرست مطالب
1.مقدمه 2.محدودیت های فنی 3. موقعیت فعلی سیستم 4. فرآیند بهینه سازی ونتایج 5.خلاصه

چکیده انگلیسی
In this paper a method is proposed to determine the optimum allocation of the maximum distributed generation penetration in medium voltage power distribution networks. The method is based on an already-known but suitably modified and optimized method. Technical constraints, such as thermal rating, transformer capacity, voltage profile and short-circuit level are considered. A real network with already installed distributed generation resources is examined as a case study. The type, locations and ratings of these resources are predetermined. The satisfaction of the aforementioned technical constraints is examined initially in the framework of the existing network situation. The problems observed are solved by applying the required modifications in the network structure. Next, the proposed method is used to determine the optimum allocation of the maximum distributed generation penetration either in the predetermined network buses or in other random buses, in order to overcome the technical problems, without changing the network structure. Finally, the results are suitably estimated and extended in order to allow for more general conclusions concerning real power distribution networks

چکیده فارسی
چکیده: در این مقاله روشی برای تعیین تخصیص بهینه حداکثر نفوذ منابع تولید پراکنده در شبکه های توزیع قدرت ولتاژ متوسط ارایه می شود. این روش بر اساس روشی مشهور اما روشی به خوبی بهبود یافته است. محدودیت های فنی، همانند میزان گرما و دما، ظرفیت ترانسفورماتور، شکل ولتاژ و سطح اتصال کوتاه هم در نظر گرفته شده اند. شبکه ای واقعی با منابع تولید پراکنده نصب شده فعلی خود به عنوان مطالعه موردی بررسی می شود. نوع، موقعیت(مکان) و رتبه بندی این منابع از پیش تعیین شده اند. برقراری محدودیت های فنی مذکور در ابتدا در چهارچوب موقعیت شبکه حاضر بررسی می شود. مشکلات مشاهده شده با اعمال اصلاحات لازم در ساختار شبکه برطرف می شوند. سپس، روش ارایه شده برای تعیین تخصیص بهینه حداکثر نفوذ تولید پراکنده چه در باس های شبکه پیش تعیین شده و چه در باس های تصادفی دیگر برای غلبه بر مشکلات فنی، بدون تغییر ساختار شبکه به کار می رود. در نهایت، نتایج به خوبی تخمین زده شده و به منظور امکان نتیجه گیری های کلی تر با در نظر گیری شبکه های توزیع قدرت واقعی گسترش پیدا می کنند.


حداکثر نفوذ منابع تولید پراکنده DG در شبکه توزیع

در این مقاله شرایط لازم برای اینکه بتوان حداکثر استفاده را از منابع تولید پراکنده DG کرد در نظر گرفته شده است. محدودیت های گرمایی(Thermal rating) ، ظرفیت ترانسفورماتور ها ، سطح اتصال کوتاه های مدار و محدودیت های تغییرات ولتاژ از جمله شرایط لحاظ شده می باشند. ابتدا شبکه بدون نصب DG بررسی شده است و محدودیت های ذکر شده در بالا ارزیابی شده اند و در مرحله بعدبا استفاده از یک روش بهینه سطح نفوذ منابع تولید پراکنده DG را افزایش داده و نتایج بدست آمده با حالت قبلی مقایسه شده اند.و در اخر یک روش کلی برای شبکه های توزیع قدرت واقعی ارائه شده است.

در پایین چند مقاله که مشابه این مقاله هستند قرار داده شده است که ارتباط موضوعی ومعنایی با هم دارند و شما می توانید از انها نیز استفاده کنید.

مقاله های مشابه:

 

 

 

 

نفوذ منابع تولید پراکنده DG


دیدگاهها

ارسال دیدگاه

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.